Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů společností Univerzita Karlova, Koleje a menzy, se sídlem Zvoníčkova 1927/5, kolej Hvězda, blok A3, 162 08 Praha 6, Česká republika, IČ: 00216208 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou údaje shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely tvorby smluv a zasílání a obchodních sdělení společnosti Univerzita Karlova v Praze, Koleje a menzy prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu společnosti Univerzita Karlova, Koleje a menzy.

Prohlášení společnosti

Společnost Univerzita Karlova, Koleje a menzy prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Informační povinnost správce

Správce osobních údajů: Univerzita Karlova, Koleje a menzy, je součástí Univerzity Karlovy, IČO 00216208.

Pověřence DPO lze kontaktovat na e-mailové adrese: gdpr@kam.cuni.cz.

Osobní údaje, které zpracováváme ohledně ubytování a služeb kolejí, zpracováváme výhradně na základě plnění právní povinnosti a oprávněných zájmů provozovatele koleje. V souvislosti s ochranou osobních údajů můžete kontaktovat správce na e-mailové adrese: gdpr@kam.cuni.cz. Tato adresa neslouží pro dotazy na základní ubytování.

Seznam zpracovávaných osobních údajů:

Osobní identifikační číslo vydané Informační službou UK, jméno a příjmení, včetně titulů, přihlašovací jméno, identifikační karta, číslo bankovního účtu, variabilní symbol.

Účel a právní důvod zpracování osobních údajů:

Komplexní poskytování ubytovacích služeb klientům registrovaným v ubytovacím systému, spočívající zejména v poskytování ubytování, úklidu, výměny prádla, půjčování inventáře. Právními důvody pro zpracování osobních údajů jsou zejména zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a v neposlední řadě zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Se všemi uvedenými normami pracujeme v platném znění. Údaje o ubytovaných osobách jsme povinni uchovávat podle zákonů až 6 let.

Splnění informační povinnosti správce:

Ke splnění informační povinnosti správce došlo v okamžiku poskytnutí mých osobních údajů při zajištění mého ubytování v koleji.

Beru na vědomí, že informace o zpracování osobních údajů jsou trvale přístupné na úřední desce KaM (Informační memorandum) a dále v koleji, kde jsem ubytován.

Prohlášení správce a doba zpracování:

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné osoby (subzpracovatelé), které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává správce orgánům veřejné moci pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon. Shromážděné osobní údaje správce nepředává do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné jiné mezinárodní organizace.

Práva subjektu údajů:

Máte za sebe právo:

  • požádat o informace, které o vás zpracováváme,
  • požadovat odstranění informací, pokud se domníváte, že nemáme důvod pro jejich zpracování,
  • požadovat aktualizaci informací, pokud jsou neplatné nebo zastaralé,
  • požadovat, aby nebyly údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost námitek,
  • vyžádat si podrobnější popis práv a způsobu zpracování požadavků ohledně ochrany osobních údajů

Na vyřešení všech vašich požadavků máme termín 30 kalendářních dní, ale budeme se snažit pracovat rychleji. Vzhledem k tomu, že musíme osobní údaje chránit, musíme si při každé žádosti být jisti, že jednáte skutečně za sebe. Bude proto nutné, abyste se s požadavkem nebo následně po podání žádosti osobně dostavil na recepci koleje s dokladem totožnosti a potvrdil, že jste skutečně žádost podal vy.

Dále připomínáme, že pokud nejste spokojeni s tím, jak osobní údaje zpracováváme nebo řešíme vaše požadavky ohledně práce s osobními údaji, máte právo podat stížnost na dozorový orgán dohlížející na ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem s výše uvedenou informací seznámen.

Praha

Plzeň

Hradec Králové

Brandýs nad Labem

Kolej Hostivař

Po stisknutí tlačítka Rezervuj nejprve provedete registraci a následně si bude moci zvolit na jaké období požadujete ubytovaní tj. zda na stávající rok, nebo na nový rok anebo na delší časové období.

Popis Kč/noc Muži Ženy Neurčeno
1-lůžkový pokoj se soc. zař. 147 0 0 0
2-lůžkový pokoj bez soc. zař. 113 9 7 32
2-lůžkový pokoj se soc. zař. 123 0 0 0

Kolej Hostivař

Adresa: Kolej areál Hostivař
Weilova 1144/2
100 00  Praha 10
Telefon: +420 267 215 211 (recepce),
+420 267 215 212 (ubytování),
+420 274 868 757 (ubytování),
+420 267 215 210 (vedoucí koleje),
+420 267 215 213 (vedoucí koleje)
E-mail: kolej.arealhostivar(zavináč)kam.cuni.cz,
jaroslava.kosarova(zavináč)kam.cuni.cz,
tomas.vitis(zavináč)kam.cuni.cz,
ruzena.kadlecikova(zavináč)kam.cuni.cz
Kontaktní osoby: Vitiš Tomáš, Růžena Kadlečíková
Počet lůžek: 960
Pokoje - info.: 18 1/L , 469 2/L, 4 1/L - bezbariérové kolej č.1, 2, 3, 4, 7: sociální zařízení na pokojích, v každém patře kuchyňka a 2 lednice kolej č.10: sprchy, WC, kuchyňka a 2 lednice na každém patře, sprchové centrum v suterénu.Ve všech budovách 2 pračky a sušárny. Internet na koleji č. 4 a 10. Počítáme však výhledově s rozšířěním. Ve vstupní hale internetová kavárna, učebna a bufet s možností sledování televize a hraní šipek. Část ubytovací kapacity vyhrazena pro samoplátce a studenty programu ERASMUS.
MHD: Tram. č. 22,26 (120m) BUS 154, 271 (170m)